Adatvédelem

Adatvédelem

Kedves Látogatónk !

Örömmel köszöntjük honlapunkon, és köszönjük, hogy időt szán Társaságunk Adatkezelési tájékoztatásának elolvasására. Személyes adataink számunkra is nagyon fontosak, az Ön adatait is ennek szellemében kezeljük. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az Ön személyes adatait Társaságunk bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A személyes adatok kezelésénél az alábbi jogszabályoknak megfelelően járunk el:

- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR)

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.);

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.); - a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).; - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.).

Adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Galgóczi Autó Kft
Adatkezelő címe: 9022 Győr Malom u. 55
Adatkezelő e-mail címe: info[kukac]kisteherauto.hu
Adatkezelő adószáma:13049043-2-08
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 08-09-011255

Fontosnak tartjuk azt, hogy Ön tisztában legyen azokkal a fogalmakkal, amelyeket a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a GDPR rendelet meghatároz.

Alapfogalmak:

„személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

„az adatkezelés korlátozása": a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„harmadik fél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

„az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok birtokunkba kerülésének és tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

A következőkben arról tájékoztatjuk, hogy Önnek mely személyes adatai, milyen célból és módon kerülhetnek hozzánk, ezeket a személyes adatokat milyen jogalap alapján és mennyi ideig kezeljük. Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy mely személyes adatokat milyen célból és mely adatfeldolgozó partnerünknek továbbítjuk.

Az Ön személyes adatai érdeklődés, továbbá szolgáltatás nyújtása esetében kerülhetnek birtokunkba.

Érdeklődéssel, árajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés:

A honlapunkon található Kapcsolat menüpont alatt kitölthető űrlap , a kiválasztott jármű adatlapján elérhető ajánlatkérés használatával, továbbá a megjelölt e-mail címünkön van lehetősége Önnek írásos kapcsolatba kerülni Társaságunkkal. Ebben az esetben kizárólag azért kérünk Öntől személyes adatokat , hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot, megkeresésére lehetőségünk legyen válaszolni.

Az adatkezelés célja: érintettel történő kapcsolatfelvétel

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérdésének megválaszolásáig, de maximum 365 napig, illetve az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

Hírlevél küldés:

Amennyiben a honlapunkon található űrlap kitöltésekor vagy később Ön kifejezetten hozzájárul, az Ön által megadott e-mail fiókba hírlevelet küldünk, mely szolgáltatásinkról, akcióinkról tartalmaz hasznos információkat,így hírlevelünkből Ön elsők között értesülhet újdonságainkról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezhetjük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk. Az adatkezelés célja: marketing célból e-mail hírlevelek küldése az arra feliratkozottak részére. Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont, Ekertv. 13/A. § (4) bekezdése, Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése] 4.5.3. A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

Számlázással kapcsolatos adatkezelés:

Szolgáltatásunkról, az értékesített termékekről számlát állítunk ki, jogszabályi kötelezettségünk személyes adatainak megőrzése.

Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. Írásban felvett megrendelések a számla mellékletét képezik, ezért a számlával egyforma jogszabályi feltételekkel tárolhatók.

A kezelt adatok köre:Név, cím, adószám 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint - hozzájárulása visszavonása esetén - az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott, továbbá a GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

További adatkezelések:

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás igénybevétele során kiállított számlákat részünkre könyvelési szolgáltatást nyújtó alább ismertetett Társaság részére továbbítjuk.

E&T Consulto Kft, Győr, Horváth Árpád u. 5 fsz/2, 9024
adószám: 13704113-2-18
cégjegyzék szám:18 09109491

Adatfeldolgozóval Társaságunk megbízási ,adatfeldolgozói továbbá titoktartási szerződést kötött.

Technikai jellegű adatkezelés:

Szerver naplózás:

Az Ön látogatása során a látogatói adatokat a webszerver alkalmazásunk automatikusan rögzíti, egy naplófájlt készít.. Társaságunk a keletkezett adatokat a naplóállományok elemzése során más adatokkal nem kapcsolja össze, azok kizárólag statisztikai célt – elsősorban látogatók száma, mely weblapról érkeztek honlapunkra, mennyi időt töltöttek honlapunkon, mely oldalakat és mennyi ideig tekintették meg-.

Az adatkezelés célja: A honlap látogatása során a látogatói adatok automatikus rögzítést Társaságunk a rögzített adatokat más adatokkal nem kapcsolja össze kizárólag anonim statisztikai célból, valamint a a szolgáltatások működésének ellenőrzési céljából rögzíti.

Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése].

Jogos érdek: Szolgáltatásunk színvonalának emelése, valamint a működés ellenőrzésének képessége.

A kezelt adatok köre: Az érintett látogatásának időpontja, a meglátogatott weboldal címe, számítógép IP címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja,a belépési pont rögzítése, illetve némely esetekben – az érintett számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa, az eszköz típusa

Az adatkezelés időtartama: 30 nap – automatikus naplófájl rotációval -

A webszerver adatállományán – beleértve a szerver naplózási adatok, szerveren tárolt email üzenetek - végzett technikai jellegű adatkezelés történik. Ezt a műveletet Rendszergazdánk végzi, aki tevékenysége során adatmentést végez, napló állományt elemez, biztosítja a szerver működő képességét, így tevékenységének jellege miatt Adatfeldolgozónak minősül.

Rendszergazda adatai:

Cégnév: Euro-Szoft Kft.
Székhely: 9081 Győrújbarát Fő u. 35/7
Adószám : 13108816-2-08
Képviseli: Süle Péter ügyvezető

Adatfeldolgozóval Társaságunk megbízási ,adatfeldolgozói továbbá titoktartási szerződést kötött.

A Cookie-k – Sütik - használatával kapcsolatos tájékoztatás

E honlap megfelelő működéséhez néha „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.

Mik is azok a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

Hogyan használjuk fel a sütiket?

Elengedhetetlen

Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
CookieConsent fuso-canter.hu Ez a Cookie megjegyzi az Ön beállítását Sütik engedélyezésére/tiltására vonatkozóan 30 nap HTTP Cookie
PHPSESSID fuso-canter.hu A PHPSESSIONID egy platform munkamenet cookie. Ezzel a cookie-val a kiszolgáló megtartja a felhasználói munkamenet névtelenségét. Munkamenet HTTP Cookie

Statisztikai

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
_ga fuso-canter.hu Google Analytics süti, ami a felhasználók megkülönböztetésére szolgál 2 év HTTP Cookie
_gat fuso-canter.hu Google Analytics süti, ami a lekérési arány szabályozására szolgál. Session HTTP Cookie
_gid fuso-canter.hu Google Analytics süti , ami regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet. Session HTTP Cookie
collect google-analytics.com A látogató eszköze –pl. Mobil/Tablet/Számítógép- és viselkedése a Google Analytics adatainak elküldésére szolgál. Lehetőség nyílik a látogatóknak az eszközökön és a marketingcsatornákon keresztüli követésére. Session Pixel Tracker

Marketing

A marketing sütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
ads/ga-audiences google.com A Google AdWords használatával a már meglátogatott web helyekkel kapcsolatos hirdetések megjelenítése. Session Pixel Tracker
IDE doubleclick.net A Google DoubleClick használatával a webhely felhasználóinak tevékenységét rögzíti, egy adott hirdetés hatékonyságának mérésére és a célzott hirdetések megjelenítésére. 2 év HTTP Cookie

A sütik karbantartása

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre.

Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket.

A legtöbb böngésző menüsorában található "Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új Cooki e-t állítson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Az Ön hozzájárulása a következő webhelyre érvényes: fuso-canter.hu

Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok:

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

a tájékoztatáshoz való jog,
az adatok helyesbítéséhez való jog,
az adatok törléséhez való jog,
az adatok zárolásához való jog,
a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - amennyiben az adatok továbbítására is sor került - arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelő törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta

Társaságunk a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Társaságunk díjat számolhat fel.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása - az Ön hozzájárulása nélkül - közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.  Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt

Lap tetejére